หน้าหลัก > ข่าว > แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน > จุดเริ่มต้นของการพัฒนางานสาธารณสุขในรูปแบบของ ความคิดแบบการออกแบบ
จุดเริ่มต้นของการพัฒนางานสาธารณสุขในรูปแบบของ ความคิดแบบการออกแบบ

admin pbh
2024-05-05 10:50:03


จุดเริ่มต้นของการพัฒนางานสาธารณสุขในรูปแบบของ ความคิดแบบการออกแบบ

การดำเนินงานสาธารณสุขนั้นไม่ว่าการสร้างสุขภาพ หรือการแก้ไขปัญหาสุขภาพในลักษณะใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับประชาชนโดยตรงต้องเริ่มที่ขั้นตอนการสร้างความรู้สึก ความเข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ้ง ละเอียดถี่ถ้วนเสียก่อน ซึ่งขั้นตอนแรกนี้ เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า "Emphatize" โดยที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนผู้ที่จะได้รับผลกระทบโดยตรง ต้องมีความคิดเห็น มีการรับรู้ และมีความเข้าใจในเรื่องนั้น ปัญหานั้นอย่างลึกซึ้งเสียก่อนทั้งในแง่บวกและแง่ลบ

การที่จะทำให้ประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้รับบริการเกิดความเข้าใจในเรื่องที่จะดำเนินการได้นั้น มีขั้นตอนดังต่อไปนี้คือ

1. วางตัวของบุคคลที่ร่วมกันทำงานแบบความคิดแบบการออกแบบในตำแหน่งแห่งที่ของคนอื่น คือการที่จะได้รู้ได้ว่าคนอื่นคิดอย่างไร ทำอย่างไร และอยู่ในบริบทอย่างไร

2. อย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรทั้งนั้น แต่ให้ยอมรับในความแตกต่างกันระหว่างคนต่างๆ

3. ให้ยอมรับในอารมณ์ และความรู้สึกของบุคคลอื่น

4. ทำความเข้าใจกับความรู้สึกของบุคคลอื่น

5.  สื่อสารความเข้าใจของตนเองให้บุคคลอื่นๆได้รับรู้

ซึ่งในการทำงานสาธารณสุขนั้น ไม่ว่า แพทย์ พยาบาล บุคลากรที่ให้บริการสาธารณสุขทุกหน้าที่ ผู้ป่วย ผู้รับบริการ และครอบครัว ชุมชน และองค์กรต่างๆในชุมชน ทำอย่างไร มีโอกาสร่วมกระบวนการความคิดแบบการออกแบบหรือไม่ อย่าลืมว่าทุกคนมีความสำคัญทั้งนั้น โดยเฉพาะผู้รับบริการสุขภาพซึ่งใช้ชีวิตและสุขภาพของเขาเป็นเดิมพัน เขาจึงต้องมีบทบาทมากที่สุด เรียนรู้การทำงานจากขั้นตอนนี้ให้ได้ ทำให้เป็นก่อน แล้ว วันต่อๆไปจะพูดถึงว่างานขั้นตอนต่อไปจะทำอย่างไร เพราะถ้าเราไม่เข้าใจ และยังทำใจในขั้นตอน '"Emphatize"นี้ไม่ได้ ความคิดในการทำงานต่อไปก็ไร้ผล

ผู้สอนโดย ดร. ธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์