หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > โครงการเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ ร่วมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
โครงการเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ ร่วมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

admin pbh
2023-07-15 11:33:59

โครงการเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ ร่วมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖  บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมการเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ ร่วมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้ได้ทราบถึงประวัติและความเป็นมาของตำหนักต่างๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา การเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล และแหล่งเรียนรู้ ๓ ศิลป์รัตนโกสินทร์ ณ อาคารสายสุทธานภดล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา